Similar languages to Esperanto

Speak new languages using Esperanto words you already know!